DGRV
  • ALMAN KOOPERATİFLERİ KONFEDERASYONU TÜRKİYE TEMSİLCİLİĞİ

  • TEL: 0312 405 4168 - 69
  • FAKS: 0312 466 2118

DGRV Türkiye

ALMAN KOOPERATİFLERİ KONFEDERASYONU’NUN TÜRKİYE’DEKİ ÇALIŞMALARI

Alman Kooperatifleri Konfederasyonu (DGRV) 2006 Yılından bu yana Türkiye’de kooperatiflerin gelişmesine yönelik çeşitli çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmalar Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti arasında 1970’te imzalanmış olan teknik işbirliği anlaşması kapsamında gerçekleştirilmektedir. DGRV çalışmalarından kaynaklanan giderler Alman Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma bakanlığı (BMZ) tarafından karşılanmaktadır.

DGRV’nin Türkiye’deki çalışmaları Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na bağlı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü’nün daveti ile başlamıştır. Daha sonra gerçekleşen yeniden yapılanma ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığının adı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) olarak değişmiştir. Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü ise yerini Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne (TRGM) bırakmıştır. En son yapılan değişiklik ile bakanlığın adı Tarım ve Orman Bakanlığı olarak yeniden düzenlenmiştir.

2004’te başlatılan ön çalışmalar 2006’da sonuç vermiş ve “Türkiye’de Tarımsal Amaçlı Kooperatif Örgütleri Destekleme Projesi” adı altında bir projenin yürütülmesi resmen kararlaştırılmıştır. Temmuz 2006’da yürürlüğe giren proje TRGM ve DGRV’nin yanı sıra Türkiye Tarımsal Amaçlı Kooperatifleri Ortak Girişimi (TAKOG) tarafından da imzalanmıştır. Proje 2,5 yıl olarak planlanmış ve 2008 sonunda tamamlanması öngörülmüştür. 2008 Yılı sonuna doğru yapılan değerlendirmelerde projenin başarılı ve gerekli olduğu sonucuna varılmış ve 3 yıl uzatılmasına karar verilmiştir. Benzer durum 2011 Yılı sonunda da yaşanmış ve proje 2014 yılı sonuna kadar uzatılmıştır. Başarısı ve Türkiye kooperatifçiliğine katkısı sürekli artan projenin bir kez daha uzatılması ve DGRV’nin hizmetlerinin sürmesi yönünde son dönemlerde Türk tarafının isteği ve çabası yoğunlaşmıştır.

 

Tarımsal amaçlı kooperatifleri desteklemek amacıyla TRGM ile işbirliğini sürdüren DGRV’nin başarılı çalışmaları tarım dışı kooperatiflerin ve ilgili bakanlıkların da ilgisini çekmiştir. Bunun sonucu olarak 2009’da Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile bir işbirliği protokolü imzalanmıştır. Yakın bir geçmişte gerçekleşen yeniden yapılanma sonucunda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yerini Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bırakmıştır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (GTB) bünyesinde yer alan Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü (KOOPGEM) Türkiye’de kooperatifçilik çalışmalarından yetkili ve sorumlu ana birim olarak faaliyete başlamıştır.

DGRV’nin  KOOPGEM ile işbirliği kooperatifçilik politikası diyalogu temelinde kurulmuş ve geliştirilmiştir. Bu çerçevede DGRV “Türkiye Kooperatifçilik Strateji Belgesi ve Eylem Planı” ile yeni kooperatifler yasası taslağının geliştirilmesine katkıda bulunmuştur. Bu yöndeki çalışmalar yoğunlaşma eğilimini sürdürmektedir.

Proje Stratejisi

DGRV desteğiyle yürütülen Tarımsal Amaçlı Kooperatifleri Destekleme Projesi’nin ana amacı Türkiye’de girişimci ve rekabetçi kooperatif modelleri geliştirmek ve yaymaktır. Girişimci ve rekabetçi kooperatiflerle kast edilen piyasa koşullarında faaliyet yapan, sunduğu hizmetlerle ortaklarına kazandırırken kendisi de kazanan, organları sağlıklı ve mevzuata uygun faaliyet yapan kooperatiflerdir.

Yukarıdaki tanımdan da anlaşılacağı üzere, proje çalışmaları esas olarak iki ana noktaya odaklanmıştır:

Kooperatifin organları olan genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu mevzuata uygun ve düzenli çalışır hale gelecek

Kooperatifler ortaklarının ihtiyaç ve taleplerini karşılayacak şekilde hizmet verecek, bu hizmetlerinden dolayı hem ortaklar, hem de kooperatif kazanacak.

Projenin amacına erişebilmek için birbirini bütünleyen 4 hedef belirlenmiştir:

Girişimci ve rekabetçi kooperatifçilik anlayışının güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılması

Pilot kooperatif ve üst örgütlerinin kurumsal kapasitelerinin arttırılması

Etkin ve sağlıklı işleyen bir bilgi-tecrübe değişim ağının kurulması

Çerçeve koşullarının iyileştirilmesi

Girişimci-rekabetçi kooperatifçilik anlayışının güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla her türlü eğitim yöntemi kullanılmıştır. Gerçekleştirilmiş olan eğitimlerle ilgili bilgiler proje faaliyetleri kısmında verilmiştir.

Türkiye coğrafik açıdan büyük bir ülkedir ve birbirinden çok farklı özelliklere sahip bölgeleri vardır. Partner, model geliştirme çalışmalarının gelişmekte öncelikli olan zayıf illerde yürütülmesini talep ettiği için çalışmalar Türkiye’nin kuzey, kuzey-doğu ve orta bölgelerinde yer alan bazı illerde yoğunlaştırılmıştır. Bu illerde faaliyet gösteren kooperatiflerle pilot kooperatif sözleşmeleri imzalanmış ve çalışmalar başlatılmıştır. Pilot kooperatiflere eğitim, danışmanlık ve rehberlik hizmetlerini sunmak üzere danışmanlar görevlendirilmiştir.

Yerel düzeyde yapılan bu çalışmalarda zaman zaman başarıyı ödüllendirici mikro destekler de verilmiştir.Kooperatiflerin başarılı olması ve varlıklarını sürdürebilmeleri için güçlü bir sistemin içinde yer almaları gerektiği gerçeğinden hareketle sadece tabanda değil, bölgesel ve ulusal seviyede de çalışmaların yapılması planlanmıştır. Bu amaçla bakanlık ve kooperatif birlikleri yetkilileriyle işbirliği yapılmış, yürütülen çalışmalarda partnerin aktif katılımı aranmış, partnerin sorumluluk üstlenmesine özel önem verilmiştir.

 

Bölgesel düzeyde de kooperatif bölge birliklerine eğitim, danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin yanı sıra sunulan önemli hizmetlerden birisi stratejik planlarının hazırlanmasıdır. Profesyonel uzman desteğiyle bölge birliği temsilcileri tarafından yapılan bu çalışmalar birliklerin güçlü ve zayıf yanlarını tanıması, fırsat ve tehlikeleri görmesi, uzun vadeli plan çerçevesinde amaç ve hedeflerini tanımlaması ve faaliyetleri ile bütçelerini planlamasına imkan sunmaktadır. Bu, birliklerin kurumsallaşmasında önemli bir adımdır.

Kooperatifler, bölge içinde ve bölgeler arasında bilgi ve tecrübe değişimine imkan sağlayacak bir bilgi sisteminin parçası olmalıdır. Böylesi bir bilgi ağı hem kooperatiflerin birbirlerinden faydalanmasını arttıracak hem de kooperatifler arası dayanışmayı güçlendirecektir. Her bölge birliğinin bir internet sitesine sahip olması, bu siteyi belirli aralıklarla güncellemesi ve başta ortakları olmak üzere kamuoyunu bilgilendirme amacıyla kullanması hedeflenmiştir.

Yerel ve bölgesel seviyede çalışmalar sürdürülürken ulusal seviyede çalışmalar da ihmal edilmemiştir. Kooperatiflerin gelişmesini hızlandıracak çerçeve koşulların sağlanması amacıyla çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Politika diyalogu olarak adlandırılabilecek bur girişimlerle biryandan Türkiye Kooperatifçilik Strateji Belgesinin geliştirilmesi ve uygulanmasına destek olunurken öte yandan Türkiye’de yürürlükte olan kooperatifler yasasının güncellenmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda aktif olarak yer alınmıştır. Ayrıca, kooperatif yönetici ve personelinin eğitimi konusunda da eğitim modeli ve materyali geliştirilmesine çalışılmıştır.

Sürdürülebilirlik açısından eğitim ve danışmanlık hizmetlerinde yerel uzmanlardan yararlanmaya ağırlık verilmiştir. Projenin ilk aşamasında yabancı uzmanlar ağırlıklı kullanılırken zamanla yerel uzmanlar ön plan çıkmıştır.

Proje etkilerinin kalıcı olmasını sağlamak amacıyla partnerin maddi katılımının da süreç içinde artmasına gayret edilmiştir.

Projede en önemli hususlardan birisi, partnerle birlikte çalışmaların planlanarak yıllık eylem planlarının oluşturulmasıdır. Birlikte planlama, uygulama ve değerlendirmenin aidiyeti, motivasyonu ve sahiplenmeyi arttırması umulmuştur.

DGRV Proje Ekibi ve Yapılanması

Projenin merkezi Ankara’dadır. Merkezde DGRV’yi temsil etmekle görevli olan bir proje koordinatörü bulunmaktadır. Proje koordinatörüne bağlı iki birimden birisi “Eğitim ve Danışmanlık Birimi”, diğer ise “İdari ve Mali İşler Birimi”dir.

Eğitim ve Danışmanlık Birimi 2 farklı bölgede çalışmalar yürütmektedir. Bölgelere göre proje çalışmaların yürütüldüğü iller şunlardır:

Balıkesir Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliği

Denizli Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliği

HAYKOOP Merkez Birliği

KÖYKOOP Merkez Birliği

 

Her bölgede DGRV adına çalışmalar yapan deneyimli bir saha uzmanı görev yapmaktadır. Ana görevleri bölgede seçilmiş olan pilot kooperatiflere ve üst örgütlerine eğitim, danışmanlık ve rehberlik hizmetleri sunmaktır.

Proje çalışmalarının gerektirmesi halinde, yerli veya yabancı konu uzmanları görevlendirilebilmektedir.

Proje Faaliyetleri

Proje hedeflerine bağlı kalınarak proje faaliyetlerinin anlatılması hem projenin, hem de yapılan çalışmaların anlaşılmasını daha da kolaylaştıracaktır.

Hedef: Girişimci ve rekabetçi kooperatifçilik anlayışının güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılması

Girişimci ve rekabetçi kooperatifçilik anlayışının güçlendirilerek yaygınlaştırılması amacıyla her türlü eğitim yolundan faydalanmaya çalışılmıştır: Yerinde eğitimler, merkezi eğitimler, teknik geziler, işbaşı eğitimleri, konferanslar, çalıştaylar, paneller, uzun ve kısa süreli eğitimler, yurt içi ve yurt dışı etkinlikler, eğitim kursları.

Sonuç itibarıyla, proje başlangıcından 2014’ün ilk yarısı sonuna kadar 486 etkinlik yapılmış ve bu etkinliklere 17.788 kişinin katılması sağlanmıştır. Katılımcıların %92’si kooperatif ortağı ve %5’i ise kamu personelidir. Yapılan eğitimlerin süresi 1 ile 10 gün arasında değişmiş ve ortalama 1,7 gün olarak gerçekleşmiştir.

Eğitimlerin esas olarak kooperatifçilik üzerine verilmiştir. Ayrıca, kooperatif ortaklarının talebi ve ihtiyacı olan mesleki konular üzerinde de eğitimler verilmiştir. Örneğin, süt sığırı yetiştiriciliği, beslenmesi, barındırılması, kaliteli süt üretimi ve hijyen, ormancılık ve orman ürünleri gibi konular da eğitimlerde ele alınmıştır.

Kooperatif ortaklarına yönelik yapılan yerinde eğitimler kooperatifin bulunduğu mahalde, varsa kooperatif binasında veya uygun başka bir yerde yapılan eğitimlerdir. Bugüne kadar yapılan yerinde eğitim sayısı 397, katılımcı sayısı ise 13.707’dir. Yerinde eğitimlere 184 bakanlık temsilcisi eşlik etmiştir.

Çoğunlukla erkeklerin katılmasından dolayı son yıllarda kadın ortaklara veya ortakların kadın yakınlarına yönelik eğitimler de düzenlenmiştir. 2012’de başlatılan yerinde kadın eğitimleri 2014 Temmuz ayına kadar 52 kez gerçekleştirilmiş ve toplamda 1.652 kişinin eğitime katılması sağlanmıştır. Bu eğitimlerin bir diğer önemli özelliği, partner örgütün görevlendirmiş olduğu iki kadın kamu personeli tarafından yapılıyor olmasıdır. Sürdürülebilirlik ve sahiplenme açısından bu önemli bir göstergedir.

Kooperatiflerin mahalleri dışında yapılan ve birden çok kooperatifin temsil edildiği etkinlikler merkezi etkinlikler olarak adlandırılmıştır. Bunlar kooperatiflerin il sınırları içinde yer alan il veya ilçe merkezlerinde, ya da bir başka ilde yapılan kısa veya uzun süreli etkinliklerdir. Bugüne kadar yapılmış olan merkezi eğitim etkinliği sayısı 82, toplam katılımcı sayısı ise 3.697’dir. Katılımcılar içinde kooperatif ortaklarının payı %71, kamu personelinin payı ise %21’dir. Bu etkinliklerde ortalama süre 4 gün dolayındadır.

Uzun süreli eğitimlerde öne çıkan eğitim, kısaca SHP olarak adlandırılan “Sertifika Hazırlık Programları” eğitimleridir. 2011’den itibaren başlatılan bu eğitim programları 3 aşamalı olarak gerçekleştirilmiştir. Her biri 3’er modülden oluşan SHP-I, SHP-II ve SHP-III adlı programlar en az 30 saatlik bir eğitim süresini kapsamaktadır. Teorik ve uygulamalı yapılan SHP eğitimlerinin amacı kooperatif yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile kooperatif ve bakanlık personelinin bilinç seviyesini yükseltmektir. Bilindiği üzere, Türkiye Kooperatifçilik Strateji Belgesi’nde de kooperatif yönetim ve denetim kurul üyelerinin eğitilmesi öngörülmüştür. Bu faaliyet, Strateji Belgesinin bir ön faaliyeti olarak da değerlendirilebilir. Başarıyla gerçekleştirilen ve katılımcılar tarafından çok beğenilen SHP programları 2014 Temmuz ayına kadar toplam 19 kez düzenlenmiş ve 1.050 kişi bu programlar kapsamında eğitilmiştir. Katılımcıların %14’ü kamu personeli, %86’sı ise kooperatif ortağı ve personelidir.

Proje illeri dışında da gelen talepler üzerine eğitimler yapılmıştır. Bu şekilde yapılan eğitim sayısı 13, katılımcı sayısı ise 1.052’dir. Bunlar arasında yer alan 4 etkinlik Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü’nün isteği üzerine yapılmıştır. Bilindiği üzere, Türkiye Kooperatifçilik Strateji Belgesi’nde yer alan görevlerden birisi “Kooperatif Girişimciliği Eğitim Projesi” ve bu görev Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü’nündür. Bu çerçevede toplam 4 etkinlik yapılmış ve bu etkinliklere, 145’i kamu personeli olmak üzere toplamda 322 kişi katılmıştır.

Teknik geziler farklı teknolojileri yerinde görmek, başkalarının tecrübelerinden yararlanmak ve işbirliği kurup geliştirebilmek açısından son derece önemlidir. Bu nedenle projede farklı nitelikte teknik gezilerin yapılması öngörülmüştür. Bugüne kadar 6’sı yurtdışı olmak üzer toplam 22 teknik gezi gerçekleştirilmiştir. Bu teknik gezilere 411 kişi katılmıştır.

Eğitimlerde kullanmak üzere çok sayıda yazılı ve görsel eğitim materyali hazırlanmıştır. Başarılı kooperatiflerden birisi olan Ortalıca (Kastamonu) Tarımsal Kalkınma Kooperatifi hakkında 1 saate yakın süren bir tanıtım filmi hazırlanmış ve eğitimlerde kullanılmıştır. Projenin ilk dönemlerinde Köy-Koop Kastamonu Bölge Birliği ile birlikte 4 el kitapçığı hazırlanmış ve yayınlanmıştır. Daha sonra SHP-I ve SHP-II eğitim programlarında yer alan 6 farklı konuda birer el kitapçığının hazırlanması ve basılıp dağıtılması sağlanmıştır. Bunlar 1.ve 2. Eğitim setleri şeklinde katılımcılara ve kooperatiflere verilmiştir. SHP-III’te yer alan modüllerle ilgili kitapçıklar da yayına hazırlanmış, 2014 içinde basılıp dağıtılması öngörülmüştür. Bunların dışında ayrıca 3 el kitapçığı daha yayınlanmış ve ikisi de yayına hazırlanmıştır. Gerek yerinde eğitimlerde, gerekse diğer eğitimlerde kullanılmak üzere çok sayıda sunum (elektronik eğitim materyali) da hazırlanmış ve partner temsilcileriyle ve kooperatiflerle paylaşılmıştır.

Pilot kooperatif ve üst örgütlerinin kurumsal kapasitelerinin arttırılması

Girişimci ve rekabetçi kooperatif modeli geliştirebilmek amacıyla proje bölgelerinde sayıları 15-40 arasında değişen kooperatifle pilot kooperatif sözleşmesi imzalanmıştır. Bugüne kadar pilot kooperatif sözleşmesi imzalanan kooperatiflerin toplam sayısı 103’tür. Proje kapsamında pilot kooperatif sözleşmesine sadık kalarak çalışmalarını sürdüren kooperatiflerin sayısı ise 43’tür.

Pilot kooperatiflerden beklenen ana sözleşmelerine uygun faaliyet yapmaları, DGRV saha uzmanlarıyla işbirliği yapmaları ve projenin eylem planında yer alan çalışmalara katılmalarıdır. Proje eylem planında kooperatiflerden beklenenler şu şekilde özetlenebilir:

Genel kurulun yılın ilk 3 ayında olağan toplantısını yapması

Olağan genel kurula katılımın %60’ın üzerinde olması

Genel kurul karar defterinin eksiksiz tutulması

Yönetim kurulunun aylık olağan toplantılarını gündemli olarak yapması

Karar defterinin eksiksiz, zamanında ve doğru tutulması

Başta ticari evrak olmak üzere kooperatife gelen ve kooperatiften çıkan tüm belgelerin sistemli bir biçimde kayıt altına alınması

Kooperatif içinde ön muhasebenin tutulması

Üçer aylık aralıklarla faaliyet raporlarının hazırlanması ve denetim kuruluna sunulması

Üçer aylık aralıklarla denetim raporlarının hazırlanması ve ortaklara ilan edilmesi

Kooperatifin potansiyel imkanlarının ve tehditlerinin saptanması

Her yıl en az bir yeni hizmet projesinin genel kurul gündemine getirilmesi

Pilot kooperatifler projeye katılmaktan dolayı DGRV saha uzmanından her ay danışmanlık ve rehberlik hizmeti alabilecek ve proje kapsamındaki eğitim, teknik gezi vd faaliyetlerden öncelikle yararlanacaktır.

2011’de başlatılan pilot kooperatif uygulaması çerçevesinde 103 kooperatifle işbirliği yapılmış ve bu kooperatifler 1.088 kez ziyaret edilmiştir. Bu ziyaret esnasında DGRV uzmanları yönetim ve denetim kurullarına yardımcı olmuş, onlara danışmanlık ve rehberlik hizmetleri sunmuştur. Yapılan ziyaretlerde ortalama 3,1 kişi ile görüşülmüştür. Toplam görüşülen kişi sayısı ise 3.477’dir.

Danışmanlık hizmetlerinden faydalanan kooperatifler diğerlerine kıyasla daha hızlı gelişmelere imza atmıştır. Farklı fonlardan yararlanmak amacıyla proje hazırlayıp başvuran, ortaklarına yeni hizmetler sunmaya çalışan, ortaklarını düzenli olarak bilgilendiren, aylık olağan yönetim kurulu toplantısı yapan, karar alan ve kararlarını karar defterine kayıt eden, yönetim kurulunda farklı iş fikirleri üzerinde tartışma yapan kooperatiflerin sayısı ciddi biçimde artmıştır. Pilot kooperatiflerde denetim kurulları da işler hale gelmiş, daha önce hiç yapılamayan ara denetim ve yılsonu denetimleri pilot kooperatiflerde düzenli biçimde yapılır hale gelmiştir.

Tüm pilot kooperatif ve üst örgütlerine stratejik plan hazırlama konusunda destek sunulmuştur. Bugüne kadar bundan sadece bölge birlikleri yararlanmak için başvurmuştur. 2013’te proje illerinden Aksaray, Nevşehir, Erzurum ve Kastamonu’da stratejik plan ekipleri oluşturulmuş, her bir ile profesyonel birer kısa süreli uzman görevlendirilmiştir. Yapılan çalışmalar sonuç vermiş ve 4 farklı bölge birliği için birer stratejik plan hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur. Stratejik plan uygulamasına da projenin rehberlik ve danışmanlık desteği sürmektedir

Etkin ve sağlıklı işleyen bir bilgi-tecrübe değişim ağının kurulması

Kooperatifler varlıklarını sürdürebilmek ve başarılı olabilmek için güçlü bir sistem içinde yer almalıdır. Nasıl ki ortaklar karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma ile başarı şanslarını arttırıyorsa, kooperatifler de aynı şekilde yardımlaşma ve dayanışma içinde olmak zorundadır.

Kooperatiflerin güçlü bir sistem kurmaları ve bu sistem içinde dayanışma ve yardımlaşma yoluyla şanslarını arttırabilmeleri için önce birbirlerini tanımaları gerekir. Bunun için de her bir kooperatifin güncel bir web sayfasına sahip olmalı ve medyada kendini ve çalışmalarını tanıtacak doğru bilgilerle yer alması gerekir. Proje, bu amaçla en azından bölge birliklerinin işlevsel ve belirli aralıklarla güncellenen birer web sayfasına sahip olması için destek vermiştir. Bugün, işbirliği yapılan tüm bölge birliklerinin ve bazı kooperatiflerin birer web sayfası mevcuttur.

Kooperatif temsilcilerin yıl içinde değişik nedenlerle de olsa buluşması önemlidir. Bu etkinlikler bilgi ve tecrübe değişimine oldukça iyi bir ortam sağlar. Bu amaçla her yıl her bir proje bölgesinde en az birer etkinlik yapılması öngörülmüştür. Bugüne kadar bu amaçla 68 çalıştay, 3 kongre ve 16 panel olmak üzere toplam 87 etkinlik düzenlenmiştir. Bu etkinliklere katılan toplam kişi sayısı ise 4.089’dur. Kongrelerden ikisi uluslararası nitelikli olup Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Proje kapsamında sunulan en değerli hizmetlerden birisi sürekli güncellenen bir kooperatif veri tabanını geliştirmesidir. Yapılan çalışmalar sonucunda oldukça işlevsel bir veri tabanı hazırlanmış ve son 2 yıldır kullanıma sokulmuştur. Veri tabanını geliştirme çalışmaları sürdürülmektedir.

Türkiye’de girişimci-rekabetçi kooperatiflerle ilgili çerçeve koşulların iyileştirilmesi

Projenin bu konuda üç önemli hizmet sunmuştur:

Kooperatifler yasasının güncellenmesi

Türkiye Kooperatifçilik Strateji Belgesinin hazırlanması ve uygulanması

İnsan kaynaklarının geliştirilmesi

Kooperatifler yasasının günün ihtiyaç ve taleplerini karşılayacak şekilde güncellenmesi çalışmalarına DGRV aktif olarak katkıda bulunmuştur. Bu çerçevede yapılan çalışmalara DGRV ekibi temsilcileri katılmış, kamu kesiminden oluşan uzman bir grubun Almanya’da incelemeler yapması amacıyla bir çalışma gezisi düzenlenmiş ve yurt dışından iki uluslararası uzman davet edilerek Türkiye’de çalıştaylar düzenlemiştir. Sonuç olarak hazırlanmış olan yasa taslağı Büyük Millet Meclisine sunulmak üzere ilgili bakanlıkta bekletilmektedir.

Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı çalışmalarına da başından beri aktif olarak destek verilmiştir. Bu konuda yardımcı olan ve eylem planında da görevler üstlenen tek yabancı kuruluş DGRV olmuştur.

DGRV desteğiyle yürütülmekte olan projenin hedefleri ve faaliyetlerinin önemli bir bölümü Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı ile uyum içindedir. Dolayısıyla, proje faaliyetleri hem eylem planının uygulanmasına ve hem de bazı faaliyetlerin test edilmesine yaramaktadır. Örneğin, proje kapsamında uygulanan SHP eğitimleri eylem planında yer alan eğitimlerdendir ve ilk olarak bu proje çerçevesinde hazırlanmış ve test edilmiştir.

Kooperatifçilik Eylem Planında yer alan Kooperatifçilik Girişimciliği Eğitim Projesi’in uygulanmasına da proje önemli katkılarda bulunmaktadır. Daha önce belirtildiği üzere, Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü ile birlikte bu çerçevede 4 eğitim etkinliği düzenlenmiş ve 145’i kamu personeli olmak üzere toplamda 322 kişinin eğitimlerden yararlanması sağlanmıştır.

Kooperatifçilik alanında insan kaynaklarının geliştirilmesi amacıyla SHP eğitimlerinin hazırlanmış ve uygulanmıştır. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü” ile uygun modüllerin geliştirilmesi yönünde iletişim sürdürülmektedir.

SAYLARLA YAPILAN ÇALIŞMALAR:

TABLO 1: Yıllara göre YERİNDE EĞİTİMLERİN İSTATİSTİKLERİ

TABLO 2: Yapılan KADIN ÇİFTÇİ Eğitimleri

Kısaltmalar:

MB: Milli Birlik temsilcisi

BB: Bölge Birliği temsilcisi

Koop: Etkinliğe katılan kooperatif sayısı

Ortak Sayısı: Etkinliğe katılan kooperatif ortağı sayısı

Bakanlık Tem.: Etkinliğe katılan bakanlık çalışanları

Son Güncelleme: 18.01.2016